4. 3. 2015.

Skype na Debian Jessie (64-bit)
(zastarelo uputstvo)

Na Linux forumima, počesto se sreću problemi tipa "kako instalirati Skype na 64-bitni operativni sistem". Ovde će biti prikazan još jedan mogući način, a postupak je sproveden na distribuciji Debian 8 Jessie. Za početak, preuzmite odgovarajući materijal koji je zapakovan kao .zip arhiva.

Raspakujte preuzetu arhivu i otvorite dobijeni folder. Ulogujte se kao root i na putanji /usr/share, napravite folder skype. Iz raspakovane arhive, foldere avatars, icons, lang i sounds, prebacite u folder /usr/share/skype. Takođe, iz raspakovane arhive, fajlu skype (34.8 MB) dodelite izvršnu funkciju i premestite ga u /usr/bin. Ukoliko želite da Skype koristite na srpskom jeziku, fajlove koje možete pronaći ovde, ubacite u folder lang.

Da bi stavku Skype videli u meniju, potrebno je napraviti tekstualni fajl skype.desktop koji će se nalaziti na putanji /usr/share/applications. Taj fajl bi mogao da izgleda ovako:

[Desktop Entry]
Name=Skype
Comment=Skype Internet Telephony
Exec=env PULSE_LATENCY_MSEC=60 skype %U
Icon=/usr/share/skype/icons/SkypeBlue_64x64.png
Terminal=false
Type=Application
Encoding=UTF-8
Categories=Network;Application;
MimeType=x-scheme-handler/skype;
X-KDE-Protocols=skype

Potrebno je još omogućiti instaliranje 32-bitnih zavisnosti, a to će se uraditi komandama koje slede. Preporučuje se da instalirate i paket pavucontrol, jer vam može zatrebati sličan alat da bi podesili PulseAudio. Po završetku instalacije 32-bitnih zavisnosti, ponovo pokrenite računar.
dpkg --add-architecture i386
apt-get update
apt-get install libdrm-intel1:i386 libdrm-nouveau2:i386 libdrm-radeon1:i386 libdrm2:i386 libedit2:i386 libelf1:i386 libexpat1:i386 libffi6:i386 libflac8:i386 libfontconfig1:i386 libfreetype6:i386 libgcc1:i386 libgcrypt20:i386 libgl1-mesa-dri:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libglapi-mesa:i386 libglib2.0-0:i386 libglu1-mesa:i386 libgmp10:i386 libgnutls-deb0-28:i386 libgpg-error0:i386 libgssapi-krb5-2:i386 libgstreamer-plugins-base1.0-0:i386 libgstreamer1.0-0:i386 libhogweed2:i386 libice6:i386 libjbig0:i386   gcc-4.9-base:i386 gstreamer1.0-plugins-base:i386 libasound2:i386 libasyncns0:i386 libattr1:i386 libaudio2:i386 libavahi-client3:i386 libavahi-common-data:i386 libavahi-common3:i386 libjpeg62-turbo:i386 libjson-c2:i386 libk5crypto3:i386 libkeyutils1:i386 libkrb5-3:i386 libkrb5support0:i386 liblcms2-2:i386 libllvm3.5:i386 liblzma5:i386 libmng1:i386 libnettle4:i386 libogg0:i386 liborc-0.4-0:i386 libp11-kit0:i386 libpciaccess0:i386 libpcre3:i386 libpng12-0:i386 libpulse0:i386 libqt4-dbus:i386 libqt4-network:i386 libqt4-opengl:i386 libqt4-xml:i386 libqt4-xmlpatterns:i386 libqtcore4:i386 libqtdbus4:i386 libqtgui4:i386 libqtwebkit4:i386 libselinux1:i386 libsm6:i386 libc6-i686:i386 libsndfile1:i386 libsqlite3-0:i386 libssl1.0.0:i386 libstdc++6:i386 libsystemd0:i386 libtasn1-6:i386 libtheora0:i386 libtiff5:i386 libtinfo5:i386 libtxc-dxtn-s2tc0:i386 libudev1:i386 libuuid1:i386 libvisual-0.4-0:i386 libvisual-0.4-plugins:i386 libvorbis0a:i386 libvorbisenc2:i386 libwrap0:i386 libx11-6:i386 libx11-xcb1:i386 libxau6:i386 libxcb-dri2-0:i386 libxcb-dri3-0:i386 libxcb-glx0:i386 libxcb-present0:i386 libxcb-sync1:i386 libxcb1:i386 libxdamage1:i386 libxdmcp6:i386 libxext6:i386 libxfixes3:i386 libxi6:i386 libxrender1:i386 libxshmfence1:i386 libxss1:i386 libxt6:i386 libxtst6:i386 libxv1:i386 libxxf86vm1:i386 libbsd0:i386 libc6:i386 zlib1g:i386 libcap2:i386 libcdparanoia0:i386 libcomerr2:i386 libcups2:i386 libdbus-1-3:i386