30. 4. 2014.

Dostupan je Serbian 2014.2Pošto je Debian za svoju stabilnu verziju objavio nadogradnju pod oznakom 7.5, dobijen je povod za oblikovanje još jedne Serbian ISO slike, koja će se voditi pod brojem 2014.2. Pored toga, urađene su i male izmene i poboljšanja u odnosu na prethodnu verziju. Na ovim najnovijim ISO slikama, izmene su sledeće:
 • Instalacija traje kraće jer su za tri pitanja urađeni podrazumevani odgovori
 • SMPlayer dolazi sa najnovijom verzijom 14.3
 • Dodate su Serbian ikone za start meni, a nalaze sa na putanji: /usr/share/icons
 • Skype je podrazumevano na ćirilici, a dostupna je i latinica
 • GIMP dolazi podešen sa režimom u jednom prozoru
Preporuke u vezi instalacije, kao i neki saveti su isti kao što su bili u ranijim objavama. Sa novom izmenom, instalacioni proces sa ručnim particionisanjem, sada traje nešto iznad osam minuta. 

Dostupna je za preuzimanje i verzija Serbian 2014.2 za starije računare, sa OpenBox upravnikom prozora.

Sledeće izdanje Serbian 2015 biće objavljeno u sličnom terminu kao matična distribucija Debian 8.

  27. 4. 2014.

  Wheezy ažuriranje: Debian 7.5  Debian projekat sa zadovoljstvom objavljuje petu nadogradnju svoje stabilne distribucije Debian 7, sa kodnim imenom Wheezy. Ovo ažuriranje uglavnom popravlja bezbedonosne propuste u stabilnoj verziji, dobavlja nakoliko nadogradnji, a tu su i manja podešavanja za tekuće probleme. Sigurnosni saveti su već posebno objavljeni.

  Da napomenemo, ova nadogradnja ne predstavlja novu verziju za Debian 7, već se radi o  ispravkama i ažuriranjima određenih paketa, tako da nema potrebe za novim preuzimanjem medija, jer se sav posao obavlja preko vašeg upravnika paketa.

  Novi instalacioni mediji (CD, DVD ili netinstall) koji će sadržati ažurirane pakete, uskoro će biti dostupni na regularnim lokacijama. Spisak servera dostupan je na: http://www.debian.org/mirror/list

  Detaljan spisak svih učinjenih promena u izdanju Debian 7.5:

  http://ftp.au.debian.org/debian/dists/Debian7.5/ChangeLog


  24. 4. 2014.

  DPL - mesečni izveštaj za mart i početak aprila  Na početku svog izveštaja, Lucas Nussbaum, aktuelni vođa Debian projekta, zahvalio se na podršci i dobijanju poverenja za svoj drugi mandat. Kao najvažnije za mesec mart i početak aprila, može da se izdvoji sledeće:

  • Poziv za održavanje sprinta, pre ili posle narednog DebConf-a 2014.
  • Odobravanje Debian finansijske podrške (36000$) za održavanje DebConf 2014.
  • DebConf-u su i dalje potrebni sponzori, a informacije su na sponsors@debian.org
  • Organizacije koje upravljaju imovinom u ime Debian projekta
  • Stefano Zacchiroli izabran za člana odbora Open Source Initiative
  • Nastavlja se popunjavanje mesta u delegacijama
  • Aktiva i tekuće transakcije
  • Sastanci i planovi DPL pomoćnika
  O svemu detaljnije:

  20. 4. 2014.

  LiBRE! recenzija: Serbian 2014


  U svom najnovijem broju 23, časopis o slobodnom softveru LiBRE! objavio je recenziju distribucije Serbian 2014. Autor je Dejan Maglov. 

  Uvod

  Ovo  neće biti klasična recenzija jer Serbian nije obična Linux distribucija. Serbian je srpska nacionalna distribucija, nastala uglavnom komponovanjem, a ne razvojem. Baš zato što je srpska, kad je autor ovog teksta u svojstvu urednika pitao u redakciji, „Ima li dobrovoljaca da pišu o ovoj distribuciji?”, dobio je odgovor da je to škakljiva tema i da distribuciju nije prihvatila Linux zajednica Srbije. Kad je tako, autor ovog teksta je pomislio: „Onda je to baš zanimljiva tema za mene. Ja volim škakljive i kontroverzne teme.” (prim.aut.). LiBRE! ima obavezu da populariše domaće projekte. Zbog ograničenja prostora za jedan članak i zanimljivosti teme možete očekivati više nastavaka o ovoj intrigantnoj distribuciji.

  Serbian

  Kao prvo moramo utvrditi da li je to uopšte tema za nas. Definitivno, na prvi i na svaki drugi pogled se vidi da je to slobodni softver sa malim primesama besplatnog vlasničkog softvera ( flash-plugin, kodeci i Skype). Takođe, jasno je da je to Linux distribucija, originalni Linux kernel je osnova ovog operativnog sistema. Licence nisu povređene neovlašćenim potpisivanjem ispod dela koji je neko drugi uradio. Da li je ovaj operativni sistem nešto novo, što bi priređivaču ovakve distribucije dalo za pravo da promeni originalno ime? Ovde treba stati i razmisliti. Šta je definicija nečeg novog? Za vlasnički softver je primenjiva kreacionistička teorija razvoja. Po toj teoriji vlasnik softvera je njegov Bog i stvoritelj. Jedino stvoritelj ima pravo na izmenu svoje kreacije i dalje umnožavanje. Prema tome stvoritelj je taj koji će reći kada je nešto novo.

  Slobodan softver prati evolucionističku teoriju razvoja. Po evolucionističkoj teoriji novi život je plod kopiranja, modifikovanja i kombinovanja. Postoje evolutivni skokovi koji su plod većih promena spoljašnjih uslova, ali u većini slučajeva promene su male. Samo najbolje kombinacije kopiranja, modifikovanja i kombinovanja opstaju, a jedino vreme može da pokaže da li je ta kombinacija uspešna.Serbian ima sve elemente evolucije. To je kopiran Debianov model modifikovan simpatičnim originalnim grafičkim elementima kao i podešavanjima koji odgovaraju zadatom projektnom zadatku, kombinovan sa aplikativnim softverom koji, takođe, zadovoljava projektni zadatak. Čak je i ime Serbian, slučajno ili namerno, vrlo primereno ovoj distribuciji. Ako je tačna legenda da je ime Debian izvedeno od imena Jana Mordoka, osnivača Debian pokreta i njegove žene Deb, onda je Serbian odlična analogija. Serb kao Srbin i Ian kao Jan Mordok. Deb će, nadamo se, oprostiti što je „izgurana” iz imena.

  17. 4. 2014.

  Podrška za Debian Squeeze do 2016  Debian programeri su objavili proširenje podrške za sadašnje old-stable izdanje Debian 6 Squeeze do februara 2016 godine. Prema dosadašnjoj praksi, podrška za takvu Debian verziju bi se završila 31. maja tekuće godine. Sa najnovijom odlukom, podrška će biti produžena do navršenih pet godina od izdavanja Squeeze izdanja.

  Ovakva odluka je doneta zbog zainteresovanih strana, pre svega kompanija, koje su zahtevale dužu podršku. Sada je podrška identična sa onom koju dobijaju Ubuntu LTS izdanja, tj. rok trajanja iznosi punih pet godina. Programeri su potvrdili da ovakva produžena podrška važi za arhitekture i386 i amd64, dok će korisnicima ostalih arhitektura biti preporučena nadogradnja na Debian 7 Wheezy izdanje.

  Više detalja možete dobiti u zvaničnoj objavi:

  https://lists.debian.org/debian-user/2014/04/msg00850.html


  15. 4. 2014.

  Novosti Debian projekta - 14.4.14


  Iz ovog najnovijeg izdanja Novosti Debian projekta, može se izdvojiti kao najvažnije:


  11. 4. 2014.

  PeaZip arhiver  PeaZip je još je­dan od mno­gih prilično do­brih pro­gra­ma za rad sa ar­hi­va­ma ko­ji se mo­gu pro­naći na trži­štu sličnih alata. Po­drža­va kre­ira­nje i ras­pa­ki­va­nje ar­hi­va u svim uobičaje­nim i ne­kim ma­nje po­zna­tim for­ma­ti­ma, a među sko­ro 100 po­drža­nih ek­sten­zi­ja na­la­ze se zip, rar, 7z, arj, iso, paq i mnogi drugi. PeaZip po­se­du­je i sop­stve­ni for­mat ar­hi­va na­zvan pea (skraćenica od pack encrypt authenticate). 

  Program poseduje jednostavan upravljački interfejs, ali i integraciju u shell operativnog sistema, što znači da je osnovnim opcijama moguće pristupati direktno iz glavnog menija. Arhive se mogu deliti na fajlove određene veličine, zaštititi šifrom, a čak je dozvoljeno i deljenje i spajanje fajlova bez obzira na to da li su zapakovani ili ne. Za na­pre­dne ko­ri­sni­ke do­bra op­ci­ja je ge­ne­ri­sa­nje skrip­to­va ko­ji se po­sle mo­gu i­zvrša­va­ti iz ko­man­dne li­ni­je, što je ko­ri­sno ka­da tre­ba auto­ma­ti­zo­va­ti pro­ce­se kre­ira­nja ar­hi­va ko­ji se čes­to po­navljaju.

  Za kreiranje arhiva, PeaZip podržava širok spektar kompresionih i enkripcionih standarda, od najbržih do najmoćnijih i omogućava eksportovanje definicija kao skripti sa ciljem premošćivanja jaza između grafičkog korisničkog interfejsa i konzolnih aplikacija i omogućava korisniku da odabere ono najbolje iz dva sveta.

  PeaZip se ra­zvi­ja se kao pro­je­kat otvorenog koda i besplatan je za upotrebu i na vlasničkim operativnim sistemima. Sa matične strane mo­gu se pre­uze­ti ver­zi­je za Linux, Windows i još ne­ke ope­ra­tiv­ne sis­te­me, a pos­to­ji i por­tabl ver­zi­ja ko­ja se mo­že star­to­va­ti di­rek­tno sa usb dis­ka. Poslednja zvanična verzija nosi brojčanu oznaku 5.3.0.

  5. 4. 2014.

  pfSense – opensource firewall/router

  pfSense je besplatna, open source  i na FreeBSD sistemu zasnovana, firewall i router platforma popularna zbog svoje pouzdanosti, preglednog i jasnog interfejsa i činjenice da uključuje brojne funkcionalnosti koje su karakteristične za komercijalne firewall/router proizvode. Projekat je nastao 2004 godine kao derivat m0n0wall projekta sa idejom da se od njega razlikuje po mogućnosti klasične instalacije na hard drajv računara i pokretanja sa njega. Naime, m0n0wall je embeded firewall softver koji se u potpunosti pokreće i izvršava u RAM memorij. 

  Iza pfSense projekta sada stoji kompanija Electric Sheep Fencing, LLC koja uz besplatan proizvod nudi komercijalnu podršku u vidu pretplate na vreme obračunato u satima koje inžinjeri podrške mogu da posvete svojim klijentima. Osnovni paketi omogućuju 5 ili 10 sati profesionalne podrške sa raspoloživošću servisa 24 x 7 x 365, odnosno u vreme kada je klijentima to potrebno.

  O kvalitetu i popularnosti pfSense-a jasno govori i cifra od preko milion preuzimanja od momenta publikovanja softvera, kao i široka oblast primene -  koristi se za zaštitu malih, kućnih, poslovnih i SBS mrežnih okruženja, kao i većih korporativnih okruženja i raznih organizacija. Bogata lista funkcionalnosti koja je dostupna u osnovnom pakovanju


  IT Modul - ostatak teksta


  2. 4. 2014.

  Novosti Debian projekta - 31.3.14


  Iz ovog najnovijeg izdanja Novosti Debian projekta, može se izdvojiti kao najvažnije:

  • Objavljen novi Debian Jessie instaler u verziji alfa 1
  • Indijska federalna država, Tamil Nadu usvojila Debianov derivat kao zvanični OS
  • Obnovljene Debian arhive sa Clang 3.4
  • BeagleBoard razvojna platforma prelazi na Debian
  • Nova Debian mejling lista: debian-astro
  • Period za glasanje za novog DPL-a završava se 13. aprila
  • Planirani datum izlaska sledećeg 7.5 Wheezy izdanja je 25. april