25. 5. 2016.

APT - najvažnije komande
APT je skraćenica od Advanced Package Tool, a radi se o alatu koji je paket menadžer u komandnoj liniji. Koristi se na Debian zasnovanim distribucijama i sadrži komande sa kojima se vrši instalacija i brisanje softvera, nadogradnja sistema, pretraga paketa, kao i razne komandne upite sa kojima se dolazi do korisnih informacija. Primeri komandi koji slede spadaju u najčešće zadatke koje treba obaviti pri održavanju ažurnog sistema. Sve komande se izvršavaju sa root ovlašćenjem.

apt install amarok
Instalacija paketa amarok

apt -y install amarok
Instalacija bez potvrdnog dijaloga

apt install amarok vlc smplayer
Instalacija više paketa

apt remove amarok
Brisanje paketa amarok

apt purge amarok
Kompletno brisanje paketa sa svim fajlovima

apt autoremove
Brisanje paketa koji su instalirani sa drugim paketima i nisu više potrebni

apt update
Ažuriranje softverskih riznica

apt upgrade
Redovna nadogradnja paketa i sistema

apt dist-upgrade
Nadogradnja sistema na najnoviju verziju

apt autoclean
Uklanjanje paketa iz lokalne riznice

apt show vlc
Informacije o paketu vlc

apt list --installed
Prikaz instaliranih paketa

apt list --all-versions
Lista instaliranih paketa sa verzijama

apt-get check
Provera zavisnosti koje se sukobljavaju

apt-get -f install
Oporavak zavisnosti u sukobu

apt search ftp
Pretraga za ftp klijentom kome ne znate ime

apt changelog vlc
Pregled promena koje je imao paket vlc