11. 4. 2014.

PeaZip arhiverPeaZip je još je­dan od mno­gih prilično do­brih pro­gra­ma za rad sa ar­hi­va­ma ko­ji se mo­gu pro­naći na trži­štu sličnih alata. Po­drža­va kre­ira­nje i ras­pa­ki­va­nje ar­hi­va u svim uobičaje­nim i ne­kim ma­nje po­zna­tim for­ma­ti­ma, a među sko­ro 100 po­drža­nih ek­sten­zi­ja na­la­ze se zip, rar, 7z, arj, iso, paq i mnogi drugi. PeaZip po­se­du­je i sop­stve­ni for­mat ar­hi­va na­zvan pea (skraćenica od pack encrypt authenticate). 

Program poseduje jednostavan upravljački interfejs, ali i integraciju u shell operativnog sistema, što znači da je osnovnim opcijama moguće pristupati direktno iz glavnog menija. Arhive se mogu deliti na fajlove određene veličine, zaštititi šifrom, a čak je dozvoljeno i deljenje i spajanje fajlova bez obzira na to da li su zapakovani ili ne. Za na­pre­dne ko­ri­sni­ke do­bra op­ci­ja je ge­ne­ri­sa­nje skrip­to­va ko­ji se po­sle mo­gu i­zvrša­va­ti iz ko­man­dne li­ni­je, što je ko­ri­sno ka­da tre­ba auto­ma­ti­zo­va­ti pro­ce­se kre­ira­nja ar­hi­va ko­ji se čes­to po­navljaju.

Za kreiranje arhiva, PeaZip podržava širok spektar kompresionih i enkripcionih standarda, od najbržih do najmoćnijih i omogućava eksportovanje definicija kao skripti sa ciljem premošćivanja jaza između grafičkog korisničkog interfejsa i konzolnih aplikacija i omogućava korisniku da odabere ono najbolje iz dva sveta.

PeaZip se ra­zvi­ja se kao pro­je­kat otvorenog koda i besplatan je za upotrebu i na vlasničkim operativnim sistemima. Sa matične strane mo­gu se pre­uze­ti ver­zi­je za Linux, Windows i još ne­ke ope­ra­tiv­ne sis­te­me, a pos­to­ji i por­tabl ver­zi­ja ko­ja se mo­že star­to­va­ti di­rek­tno sa usb dis­ka. Poslednja zvanična verzija nosi brojčanu oznaku 5.3.0.