5. 5. 2018.

Instalacija Oracle Java na Debian StretchAko želite da instalirate aktuelni softver Oracle Java na vaš Debian Stretch, možete to uraditi dodavanjem PPA riznice preko vašeg menadžera paketa ili preko par komandi u terminalu. Kao napomena, ova riznica ne sadrži Java fajlove, već samo instaler koji će automatski uraditi zadati posao na isti način kao kada se instalira flash priključak. Postupak počinje dodavanjem linije u listu riznica:

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic main 

Sledećom komandom osvežiti izvore softvera:

apt update

Izvršiti dodavanje ključa:

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys C2518248EEA14886

Dovršiti instalaciju naredbom i prihvatiti Oracle licencu:

apt-get install oracle-java8-installer

Da bi videli tačno koju ste verziju instalirali, unesite komandu:

java -version

Trebalo bi da vidite sličan izlaz:

java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)