9. 8. 2014.

FFMPEG - audio/video obradaPrimeri koji slede pokazaće vam kako možete jednostavno da snimite dešavanja na vašem desktopu, a onda ih spojite sa vašom omiljenom muzičkom numerom, pa sve to ukrasite početnom slikom. Za to vam neće biti potreban nikakav grafički interfejs, već će čitav posao biti završen preko komandne linije. Ko nije upoznat sa FFMPEG mogućnostima, može da pročita odgovore na često postavljana pitanja. Pre nego što pokrenete terminal, proverite da li vam je instaliran paket ffmpeg.

Snimanje ekrana

Komanda koja sledi počinje sa opcijom sleep 5 koja znači da će snimanje ekrana početi za 5 sekundi. Ono što je još bitno je da unesete ispravne dimenzije vašeg monitora koje su u primeru: 1920x1080. Snimanje ekrana se zaustavlja sa prečicom Ctrl+C.

sleep 5 && ffmpeg -f alsa -ac 2 -i pulse -f x11grab -r 30 -s 1920x1080 -i :0.0 -acodec flac -vcodec libx264 -preset ultrafast -crf 0 -threads 0 video.avi

Konvertovanje audio fajla MP3 u WMA

Sledeća komanda će odabranoj muzičkoj numeri promeniti format u wma. Na isti način moguće je konvertovanje brojnih formata.

ffmpeg -i audio.mp3 -acodec libmp3lame -ab 128k audio.wma

Opsecanje video/audio fajla

Opsecanje dobijenog .avi video fajla se izvršava sledećom komandom. Broj iza -ss pokazuje početak snimanja, a broj minuta i sekundi iza -t, pokazuje trajanje videa koji ćemo dobiti. Pošto smo dobili video od npr. 2 min i 25 sec, sada je potrebno da i muzička podloga ima isto trajanje, što ćemo izvesti drugom komandom.

ffmpeg -ss 00:00:05 -t 00:02:25 -i  video.avi  -vcodec copy -acodec copy novivideo.avi

ffmpeg -ss 00:00:00 -t 00:02:25 -i  audio.wma  -vcodec copy -acodec copy noviaudio.wma

Spajanje muzike sa videom

Komanda koja sledi će izvršiti spajanje muzičkog fajla i videa koji je snimio dešavanja na ekranu, pošto smo im prethodno izvršili opsecanje na isto vremensko trajanje.

ffmpeg -i audio.wma -i video.avi novivideo.mp4

Dodavanje slike na početku videa

Ako ste odabrali sliku sa kojom će početi video, poslednja komanda će, pored spajanja, odrediti vremensko trajanje i položaj slike u videu. U primeru se vidi opcija fade=out:50, koja predviđa pokazivanje slike u intervalu od 2 sekunde, dok bi za trajanje od 5 sekundi trebalo da stoji 125. Vrednosti iza opcije overlay govore o poziciji koja će zauzeti vaša slika u videu. U ovom primeru, horizontalno gledano, slika je na sredini, dok vrednosti 3.3, sliku vertikalno podižu iznad sredine.

ffmpeg -i video.mp4 -r 25 -loop 1 -i slika.png -filter_complex "[1:v] fade=out:50:25:alpha=1 [intro]; [0:v][intro] overlay=main_w/2-overlay_w/2:main_h/3.3-overlay_h/3.3" -acodec copy novivideo.mp4

Kako je na kraju ispao naš proizvod, možete pogledati na kratkom video klipu. Ne zaboravite da u YouTube podešavanjima postavite rezoluciju na 1080. Ako su vas zainteresovale FFMPEG mogućnosti, možete krenuti na čitanje dokumentacije i odgovora na često postavljena pitanja


Kompletan postupak sproveden je na operativnom sistemu Serbian GNU/Linux 2014. Pošto je paket ffmpeg već ugrađen u sistem, nije bilo potrebe za instalacijom bilo kakvog dodatnog softvera.